Майка

youtube.com/@maikabg

공지사항

인삼 재고 2조원

KBEP 2023. 12. 20. 06:24

https://youtu.be/uadgmscFEss

 

인삼 종주국의 현실
https://youtu.be/BZGZhV68zZA?si=J0zIfWvJRVJo2WQs

 

인삼의 셰계화를 위한 제안
https://youtu.be/PAJUjFPPvpI?si=PgfzJI9vggviiLjG

 

인삼 세계 시장
https://youtu.be/FEx2TLQBMhg?si=75jz7uNOA39JvMfW

 

'공지사항' 카테고리의 다른 글

에벤에셀  (0) 2023.12.20
유럽에서 라면 사업  (0) 2023.12.20
인삼 세계화 제안  (0) 2023.12.20
인삼 종주국  (0) 2023.12.20
부여가 세운 불가리아  (0) 2023.12.20