Майка

youtube.com/@maikabg

공지사항

유럽에서 라면 사업

KBEP 2023. 12. 20. 06:31

https://youtu.be/gtnp3CLhg64

 

유럽에서 사업하기
https://youtu.be/3C6HJq0hSxM

 

사업 전환하기
https://youtu.be/V-ubrddyabw

 

'공지사항' 카테고리의 다른 글

(몰아보기) 유럽 고려인삼 | 인삼 종주국, 인삼 재고 2조원  (0) 2023.12.25
에벤에셀  (0) 2023.12.20
인삼 재고 2조원  (0) 2023.12.20
인삼 세계화 제안  (0) 2023.12.20
인삼 종주국  (0) 2023.12.20