Майка

youtube.com/@maikabg

공지사항

인삼 종주국

KBEP 2023. 12. 20. 06:14

https://youtu.be/BZGZhV68zZA?si=J0zIfWvJRVJo2WQs

 

인삼 세계 시장

https://youtu.be/FEx2TLQBMhg

 

인삼의 셰계화를 위한 제안

https://youtu.be/PAJUjFPPvpI?si=PgfzJI9vggviiLjG 

 

 

인삼 재고 2조원 

https://youtu.be/uadgmscFEss

 

'공지사항' 카테고리의 다른 글

인삼 재고 2조원  (0) 2023.12.20
인삼 세계화 제안  (0) 2023.12.20
부여가 세운 불가리아  (0) 2023.12.20
인삼 세계 시장  (0) 2023.12.20
불가리아 모든 것  (0) 2023.12.20